15 Lut 2018

Urząd Miejski w Zawidowie poszukuje kandydata na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta w Referacie Funduszy Pomocowych i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Zawidowie.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in. obsługa kancelaryjna Urzędu, planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przygotowanie i zapewnienie działań elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego wykrywania, opracowywanie planu obrony cywilnej miasta oraz planu reagowania kryzysowego, a także dozór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- wypełniony oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru,
- kopia dokumentu tożsamości,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,
- kopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień zawodowych lub innych umiejętności, jeżeli kandydat takie posiada,
- zaświadczenie poświadczające odbycie służby przygotowawczej oraz/albo zdanie egzaminu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jeżeli kandydat takie posiada.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. organizacyjnych - BOK” do dnia 23 lutego 2018 r. w biurze podawczym w siedzibie Urzędu w godzinach jego pracy lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Zawidowie, ul. Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów – pok. nr 2. Otrzymane dokumenty nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin, miejsce i rodzaj postępowania kwalifikacyjnego:
Postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się w dniu 26 lutego 2018 r.

Sposób sprawdzenia kwalifikacji kandydatów (możliwy test pisemny, egzamin umiejętności praktycznych
i rozmowa ustna) zostanie ustalony po upływie terminu składania dokumentów w zależności od liczby kandydatów.

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!