26 Lut 2018

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze poszukuje nowych urzędników wyborczych. W każdej gminie ma być co najmniej dwóch takich urzędników, a w większych miastach po trzech, czterech a nawet pięciu. Czas na zgłoszenia chętnych upływa 15 marca.

Urzędnik wyborczy musi mieć wykształcenie wyższe i być pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Nie może jednak wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka, za wyjątkiem miast na prawach powiatu. Urzędnik wyborczy nie może też należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Nie może to być osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Przy powoływaniu urzędników wyborczych pod uwagę ma być brane doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
Do zadań gminnych urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Za pracę otrzymają wynagrodzenie, przy czym jak wcześniej informowała Państwowa Komisja Wyborcza, będzie ono proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego w Zawidowie składają zgłoszenie do Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze. Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 33A, 58-500 Jelenia Góra w godzinach urzędowania lub przesłać drogą pocztową.

W zgłoszeniu kandydata na urzędnika wyborczego należy podać:
• imię (imiona) i nazwisko kandydata,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
• wykształcenie,
• miejsce pracy,
• nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego,
• informację o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych
zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego załącznik

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego potwierdzoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę. Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 dnia od ogłoszenia niniejszej informacji, tj. w terminie do dnia 15 marca 2018 r. włącznie. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 §1 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenia, które wpłyną po terminie pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!