11 Sty 2018

interreg Polska Saksonia PL CMYK

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU NR ERN-PL-17.11.29-391

1. Tytuł projektu / Projekttitel

"Polsko-niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji"

„Deutsch-polnisches Jugendtreffen auf der Route niederschlesischer Attraktionen"


2. Program/ Programm

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 - 2020

Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014 - 2020


3. Finansowanie / Finanzierung

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

4. Beneficjent/ Begünstigte

Gmina Miejska Zawidów
http://www.zawidow.eu

5. Partner projektu/ Projektpartner

Stadtverwaltung Bernstadt a. d. Eigen
https://www.bernstadt.info

6. Opis projektu/ Projektbeschreibung

Projekt zakłada organizację wyjazdu dla uczniów z 4 szkół: Zawidowa, Bernstadt, Gőrlitz i Chełmska Śląskiego (25-27.04.2018r.). W projekcie udział weźmie łącznie 40 uczniów w wieku 12-16 lat (10 os/szkoła) i 8 opiekunów (2 os/szkoła). Uczestnicy zwiedzą pałac, zamek, wezmą udział w warsztatach ceramicznych, zobaczą fabrykę bombek i skorzystają z parku rozrywki wodnej. Wspólne spędzanie czasu ma przełamać barierę językową. Spotkania personelu odbywać się będą w od stycznia do kwietnia 2018r. Kryterium rekrutacji uczestników to zwiększone zainteresowanie językiem sąsiada. Zachowując formułę trwającego od 6 lat projektu przyjęto udział czterech 10-osobowych grup z opiekunami. Uczestnicy rywalizować będą w quizach językowych, zabawach integracyjnych i konkursach. Nagrody otrzyma zwycięski zespół (zdecyduje ogólna liczba punktów), a upominki wszyscy uczestnicy. Nagrody i upominki oznakowane zostaną zgodnie z wymogami programu. Informacja o projekcie i finansowaniu pojawi się na stronach internetowych partnerów i lokalnej prasie.

Das Projekt umfasst die Organisation der Reise für Studenten aus vier Schulen: Zawidow, Bernstadt, Gőrlitz und Chelmsko Slaskie. (25.-27.4.2018). An dem Projekt werden insgesamt 40 Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren (10 Pers./Schule) und 8 Betreuer (2 Pers./Schule) teilnehmen. Die Teilnehmer besuchen einen Palast, ein Schloss, nehmen am Keramikworkshop teil, besuchen eine Glasfabrik und einen Wasser-Themenpark. Die gemeinsam verbrachte Zeit soll die Sprachbarriere überwinden. Mitarbeitertreffen finden von Januar bis April 2018 statt. Das Kriterium der Rekrutierung von Teilnehmern ist ein erhöhtes Interesse an der Sprache des Nachbarn. Unter Beibehaltung der Formel eines schon seit 6 Jahren dauernden Projekts wurde angenommen, dass vier 10-Personen-Gruppen mit Betreuern daran teilnehmen. Die Teilnehmer werden in Sprachquiz, Integrationsspielen und Wettbewerben wetteifern. Belohnt wird das beste Team (entscheidet die Gesamtzahl der Punkte) erhalten, und alle Teilnehmer erhalten Geschenke. Geschenke und Preisen werden gemäß den Anforderungen des Programms gekennzeichnet. Projekt- und Finanzierungsinformationen erscheinen auf den Websites der Partner und in lokalen Zeitungen.

7. Cel projektu (rezultat) / Projektziel (Resultat)
Intensyfikacja współpracy szkół polskich i niemieckich na pograniczu polsko - saksońskim.

Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Schulen an der polnisch-sächsischen Grenze.

8. Wskaźniki/ Indikatoren

Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach realizowanych w ramach projektu/ Anzahl der Personen, die an den gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen des Kleinprojektes teilnehmen – 48 (24 PL, 24 SN)
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów/ Anzahl der veranstalteten Treffen, Konferenzen, Seminare - 1


9. Czas trwania projektu/ Laufzeit des Projektes
02.01.2018 - 31.05.2018


10. Wydatki projektowe/ Projektausgaben

Łączne wydatki/ Gesamtausgaben (100 %) - 9.286,64 EUR
Kwota środków z EFRR/ Beantragte EFRE-Mittel (85 %) - 7.893,64EUR
Środki z budżetu państwa/ Staatliche Mittel (5 %) - 464,33 EUR 
Środki własne/ Eigenmittel (10 %) -  928,67 EUR

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

logo ERN RGB

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!