Z czym do PSZOK-u?

Przy ulicy Grunwaldzkiej w Zawidowie działa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK. Mieszkańcy indywidualni i przedsiębiorcy mogą do niego nieodpłatnie oddawać różne rodzaje odpadów, na które przygotowane są osobne kontenery lub pojemniki.

Punkt funkcjonuje przy ulicy Grunwaldzkiej 4 (dawna siedziba PUK) i czynny jest w środy w godzinach 8.00 – 12.00 i 18.00 – 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 12.00 (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Do PSZOK-u na bieżąco można oddać:

  • zużyty sprzęt elektryczny i AGD,
  • odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin i pojemniki po nich, żarówki, lampy neonowe, fluoroscencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory, odpady zawierające rtęć oraz freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty zwierające substancje niebezpieczne, oleje i tłuszcze jadalne i niejadalne, baterie, akumulatory),
  • zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych),
  • ekrany i lampy telewizyjne,
  • odpady pozaremontowe,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte baterie i akumulatory.

Transport odpadów do PSZOK-u w mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Bezpośrednio z terenu nieruchomości będą mogły być odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały na terenie nieruchomości w ilości do 3,5m3 miesięcznie. Odpady te będą odbierane po indywidualnym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości w urzędzie miasta zapotrzebowania na odpowiedni kontener.

UWAGA:

Odpady będą odbierane przez firmę wywozową w ramach uiszczanej opłaty śmieciowej, ale za wynajem kontenera do ich gromadzenia właściciel rozliczy się indywidualnie z przewoźnikiem. Konieczność odbioru tych odpadów należy wcześniej zgłosić w Urzędzie Miejskim. Odbiór odpadów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę nie jest objęty systemem, co jest równoznaczne z tym, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany na własny koszt zlecić przewoźnikowi ich transport do RIPOK-u w Lubaniu (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

Skip to content