Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Miejskiej Zawidów – „zawidow.eu”

Gmina Miejska Zawidów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zawidow.eu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-09
 • Data ostatniej istotnej zmiany: 2021-01-08
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.
 • Przyciski używane do oznaczania kontrolki formularza nie mają wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
 • Zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Multimedialne elementy wizualne nie posiadają audio deskrypcji.
 • Umieszczone filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.
Wyłączenia
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Przygotowanie deklaracji dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi: 2021-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności
 • E-mail: urzad@zawidow.eu
 • Telefon: 757788282

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący : Burmistrz Miasta Zawidów
 • Adres: ul. Plac Zwycięstwa 21/22
  59-970 Zawidów
 • E-mail: urzad@zawidow.eu
 • Telefon 75 7788282

Skargę można składać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Zawidowie, ul. Plac Zwycięstwa 21/22

Skip to content